Ποιοι ειμαστε

Επιτυχία είναι να κανείς συνηθισμένα πράγματα ασυνήθιστα καλά.

Jim Rohn

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ASPEN διαγράφει μια σταθερή πορεία ανάπτυξης με ενεργό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Οι εφαρμογές της έχουν επεκταθεί και περιλαμβάνουν πλέον ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης υγιεινής για βιομηχανίες τροφίμων και ποτών και χώρους μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων.

Η ASPEN εφαρμόζει Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων (IPM Integrated Pest Management) ενώ τα προγράμματα της είναι πλήρως εναρμονισμένα με το σύστημα HACCP και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001.
 
Το συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας έγκειται στην πολυετή εμπειρία της διεπιστημονικής της ομάδας, στον εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας καθώς και στο μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης και στατιστικής ανάλυσης ευρημάτων. Οι εν λόγω παράμετροι εξασφαλίζουν μέγιστη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση δισεπίλυτων προβλημάτων.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Βασικός άξονας της πολιτικής μας, αποτελεί η θεμελίωση μακροπρόθεσμων επαγγελματικών σχέσεων, μέσω της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και εμφανούς προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της. Η Ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών επιτυγχάνεται και εξασφαλίζεται μέσω της εφαρμογής διεθνώς αναγνωρισμένων μεθοδολογιών και κανόνων υλοποίησης, με προσανατολισμό στην απόδοση πραγματικού οφέλους στους τομείς της οικονομίας, τουρισμού και δημόσιας υγείας.

H ASPEN έχει σχεδιάσει και θέσει σε εφαρμογή διεργασίες παρακολούθησης, μέτρησης, ανάλυσης και βελτίωσης, προκειμένου να αποδεικνύει τη συμμόρφωση των υπηρεσιών και προϊόντων της, τη συμμόρφωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) με το πρότυπο ISO 9001:2015 και να προάγει διαρκώς την αποτελεσματικότητα του συστήματος, μέσω της πολιτικής της για την ποιότητα, των αντικειμενικών, μετρήσιμων και εφικτών στόχων ποιότητας που θέτει, της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων, της ανάλυσης των δεδομένων, τον έλεγχο των μη συμμορφώσεων, των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών και των ανασκοπήσεων από τη διοίκηση.

Βασικοί στόχοι του συστήματος είναι:

 • Παροχή υπηρεσιών υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών που συμμορφώνονται επακριβώς στις συμφωνημένες με τους πελάτες προδιαγραφές, εμπίπτουν πάντα στα πλαίσια των προδιαγραφών της εταιρείας και του ισχύοντος νομικού πλαισίου
 • Τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων στα πλαίσια της υλοποίησης έργων, ως προς τα παραδοτέα και τα τεκμηριωμένα αποτελέσματά τους, τις προκαθορισμένες προθεσμίες παράδοσης και τους οικονομικούς όρους
 • Ανάληψη προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών
 • Παροχή όλων των απαραίτητων μέσων και γνώσεων και ανάπτυξη πνεύματος ποιοτικής και αποδοτικής συνεργασίας μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας
 • Εστίαση όλων των εργαζομένων στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας εργασίας τους, υπό την καθοδήγηση και παρότρυνση της διοίκησης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2015

Η ASPEN έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 14001:2015. Με την εισαγωγή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αποβλέπει στον περιορισμό των υφιστάμενων επιπτώσεων στο περιβάλλον και στη βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.

Βασικοί στόχοι του συστήματος είναι:

 • Η μείωση των παραγόμενων αποβλήτων
 • Η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων: εναλλακτική διαχείριση, προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης
 • Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή αξιοποίηση
 • Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του προσωπικού της εταιρείας σε θέματα περιβάλλοντος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ OHSAS 18001:2007

Με την ανάπτυξη του συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία κατά το πρότυπο OHSAS 18001:2007, η εταιρεία αναγνωρίζει τις ευθύνες της απέναντι στον εργαζόμενο και τους πελάτες της.

Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στην:

 • Προστασία της υγείας και της ασφάλειας εργαζομένων και πελατών
 • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Συστηματική αναγνώριση εργασιακών κινδύνων και λήψη προληπτικών μέτρων
 • Εκτέλεση εργασιών στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας με μηδενικά ατυχήματα και καταστροφές σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ASPEN χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προστατέψει τα προσωπικά σας δεδομένα από τρίτους. Εφαρμόζουμε πολιτική ασφάλειας, κανόνες και χρησιμοποιούμε τεχνικά μέσα για να αποτρέψουμε την ανεξέλεγκτη πρόσβαση στα δεδομένα σας. Έχουμε ενημερώσει τους υπαλλήλους της εταιρείας για την ευθύνη τους στο να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη, παραμένοντας προσκολλημένοι στα ηθικά πρότυπα και στην πολιτική εμπιστευτικότητας της εταιρείας.

We Love to work with the best

Meet our Customers

Συμπληρώστε στο πλαίσιο το τηλέφωνο επικοινωνίας και θα έρθουμε το συντομότερο σε επαφή μαζί σας.

Ready to start a project?

Work with US!

error: Content is protected !!