Ποιοι ειμαστε

Επιτυχία είναι να κάνεις συνηθισμένα πράγματα ασυνήθιστα καλά.

Jim Rohn

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ASPEN διαγράφει μια σταθερή πορεία ανάπτυξης με ενεργό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Οι εφαρμογές της έχουν επεκταθεί και περιλαμβάνουν πλέον ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης υγιεινής για βιομηχανίες τροφίμων και ποτών και χώρους μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων.

Η ASPEN εφαρμόζει Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων (IPM Integrated Pest Management) ενώ τα προγράμματα της είναι πλήρως εναρμονισμένα με το σύστημα HACCP και είναι πιστοποιημένη κατά CEPA ΕΝ16636, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 26000 και ISO 45005.
 
Το συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας έγκειται στην πολυετή εμπειρία της διεπιστημονικής της ομάδας, στον εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας καθώς και στο μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης και στατιστικής ανάλυσης ευρημάτων. Οι εν λόγω παράμετροι εξασφαλίζουν μέγιστη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση δισεπίλυτων προβλημάτων.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

CEPA ΕΝ16636

Το CEPA είναι μια πιστοποίηση στον τομέα της Καταπολέμησης Παρασίτων, την οποία διαθέτουν λιγότερες από 500 αντίστοιχες εταιρείες στην Ευρώπη και 20 στην Ελλάδα. Είναι το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο πρόγραμμα πιστοποίησης για τους επαγγελματίες Διαχείρισης Παρασίτων.

Σκοπός της πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο CEPA ΕΝ16636,  είναι να τεκμηριώσει ότι η εταιρεία Ελέγχου και Καταπολέμησης Παρασίτων εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες που είναι σε εναρμόνιση με τα συστήματα των εταιρειών Τροφίμων – Φαρμάκων – Καλλυντικών αλλά και επιχείρησης οποιουδήποτε άλλου κλάδου. Το πρότυπο αυτό προορίζεται για επαγγελματίες στο πεδίο των υπηρεσιών Διαχείρισης Επιβλαβών Οργανισμών, με διαδικασίες που ταιριάζουν στον κλάδο και στη φιλοσοφία της, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης, της πρόληψης, της παροχής συμβουλών και της εκτέλεσης των σχετικών διαδικασιών. Η φιλοσοφία του CEPA ΕΝ 16636 είναι να εξασφαλίσει την προστασία των πελατών, να διασφαλίσει την δημόσια υγεία και να προάγει την προστασία του περιβάλλοντος .

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Βασικός άξονας της πολιτικής μας, αποτελεί η θεμελίωση μακροπρόθεσμων επαγγελματικών σχέσεων, μέσω της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και εμφανούς προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της. Η Ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών επιτυγχάνεται και εξασφαλίζεται μέσω της εφαρμογής διεθνώς αναγνωρισμένων μεθοδολογιών και κανόνων υλοποίησης, με προσανατολισμό στην απόδοση πραγματικού οφέλους στους τομείς της οικονομίας, τουρισμού και δημόσιας υγείας.

H ASPEN έχει σχεδιάσει και θέσει σε εφαρμογή διεργασίες παρακολούθησης, μέτρησης, ανάλυσης και βελτίωσης, προκειμένου να αποδεικνύει τη συμμόρφωση των υπηρεσιών και προϊόντων της, τη συμμόρφωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) με το πρότυπο ISO 9001:2015 και να προάγει διαρκώς την αποτελεσματικότητα του συστήματος, μέσω της πολιτικής της για την ποιότητα, των αντικειμενικών, μετρήσιμων και εφικτών στόχων ποιότητας που θέτει, της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων, της ανάλυσης των δεδομένων, τον έλεγχο των μη συμμορφώσεων, των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών και των ανασκοπήσεων από τη διοίκηση.

Βασικοί στόχοι του συστήματος είναι:

 • Παροχή υπηρεσιών υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών που συμμορφώνονται επακριβώς στις συμφωνημένες με τους πελάτες προδιαγραφές, εμπίπτουν πάντα στα πλαίσια των προδιαγραφών της εταιρείας και του ισχύοντος νομικού πλαισίου
 • Τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων στα πλαίσια της υλοποίησης έργων, ως προς τα παραδοτέα και τα τεκμηριωμένα αποτελέσματά τους, τις προκαθορισμένες προθεσμίες παράδοσης και τους οικονομικούς όρους
 • Ανάληψη προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών
 • Παροχή όλων των απαραίτητων μέσων και γνώσεων και ανάπτυξη πνεύματος ποιοτικής και αποδοτικής συνεργασίας μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας
 • Εστίαση όλων των εργαζομένων στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας εργασίας τους, υπό την καθοδήγηση και παρότρυνση της διοίκησης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2015

Η ASPEN έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 14001:2015. Με την εισαγωγή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αποβλέπει στον περιορισμό των υφιστάμενων επιπτώσεων στο περιβάλλον και στη βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.

Βασικοί στόχοι του συστήματος είναι:

 • Η μείωση των παραγόμενων αποβλήτων
 • Η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων: εναλλακτική διαχείριση, προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης
 • Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή αξιοποίηση
 • Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του προσωπικού της εταιρείας σε θέματα περιβάλλοντος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ISO 45001:2018

Με την ανάπτυξη του συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία κατά το πρότυπο ISO 45001:2018, η εταιρεία αναγνωρίζει τις ευθύνες της απέναντι στον εργαζόμενο και τους πελάτες της.

Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στην:

 • Προστασία της υγείας και της ασφάλειας εργαζομένων και πελατών
 • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Συστηματική αναγνώριση εργασιακών κινδύνων και λήψη προληπτικών μέτρων
 • Εκτέλεση εργασιών στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας με μηδενικά ατυχήματα και καταστροφές σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000:2010

H ASPEN εφαρμόζει το Σύστημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, χρησιμοποιώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες που θέτει το πρότυπο ISO 26000:2010 (γνωστό και ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ή ΕΚΕ – Corporate Social Responsibility ή CSR).

Αυτό σημαίνει ότι η ASPEN ενεργεί με ηθικό και διαφανή τρόπο, ο οποίος συμβάλλει στην υγεία και την ευημερία της κοινωνίας

Το πρότυπο ISO 26000:2010 περιλαμβάνει τις 7 θεμελιώδες αρχές που διέπουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη όπως:

 • Διαφάνεια,
 • Λογοδοσία,
 • Ηθική Συμπεριφορά,
 • Τήρηση Νομοθεσίας,
 • Σεβασμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
 • Σεβασμός στους διεθνείς κανόνες συμπεριφοράς,
 • Σεβασμός στα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ YΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ISO 26000:2020

Tο πρότυπο διαχείρισης υγείας και ασφάλειας ISO 45005:2020 αποτελεί απάντηση στην πανδημία COVID-19 και τον αυξημένο κίνδυνο που παρουσιάζει αυτή η ασθένεια στην υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των ανθρώπων σε όλες τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εργάζονται στο σπίτι ή σε κινητή εργασία, καθώς και των εργαζομένων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σε φυσικούς χώρους εργασίας.

Οι Ελληνική Κυβέρνηση, ο ΕΟΔΥ,  οι Κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές και άλλοι επαγγελματικοί φορείς σε όλο τον κόσμο, έχουν δημοσιεύσει οδηγίες για την ασφαλή εργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Η πιστοποίηση ISO 45005:2020 παρέχει ένα ενιαίο γενικό σύνολο οδηγιών που συμπληρώνει αυτές τις πληροφορίες και υποστηρίζει τις αρχές που εφαρμόζονται εύλογα μέτρα για τη διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από το COVID-19 για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών.

Με την εφαρμογή του προτύπου, η ASPEN λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών από τους κινδύνους που σχετίζονται με το COVID-19. Επιπλέον, αποδεικνύουμε ότι χρησιμοποιούμε μια συστηματική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με το COVID-19 και έτσι επιτρέπουμε την αποτελεσματική και έγκαιρη προσαρμογή στην μεταβαλλόμενη αυτή κατάσταση.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ASPEN χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προστατέψει τα προσωπικά σας δεδομένα από τρίτους. Εφαρμόζουμε πολιτική ασφάλειας, κανόνες και χρησιμοποιούμε τεχνικά μέσα για να αποτρέψουμε την ανεξέλεγκτη πρόσβαση στα δεδομένα σας. Έχουμε ενημερώσει τους υπαλλήλους της εταιρείας για την ευθύνη τους στο να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη, παραμένοντας προσκολλημένοι στα ηθικά πρότυπα και στην πολιτική εμπιστευτικότητας της εταιρείας.

We Love to work with the best

Meet our Customers

Συμπληρώστε στο πλαίσιο το τηλέφωνο επικοινωνίας και θα έρθουμε το συντομότερο σε επαφή μαζί σας.

Ready to start a project?

Work with US!

error: Content is protected !!